บริการ

ระบบสารสนเทศด้านกฎหมาย CMU Law

สารสนเทศด้านกฏหมาย รัฐธรรมนูญ กฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศทางกฏหมาย คำสั่ง ข้อมูลตาม พ.ร.บ. ข่าวสาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หลักเกณฑ์และวิธีการไกล่เกลี่ยและสมานฉันท์

เพื่อให้ข้อขัดแย้งที่เกิดขั้นภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สามารถยุติลงหรือแก้ไขได้อย่างสันติและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้น สอดคล้องกับพันธกิจ ปณิธาน วิสัยทัศน์ ของมหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้

กองกฎหมาย

กองกฎหมาย มีอำนาจและหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายลักษณะต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

Sidebar Menu